SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Salezjańska Organizacja Sportowa RP

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej (SALOS RP) prowadzi całoroczną działalność sportowo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, tak dziewcząt, jak i chłopców, poprzez stowarzyszenia lokalne i inspektorialne.

SALOS RP stawia sobie następujące cele:

  • rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej;
  • podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania i towarzyszenia dzieci i młodzieży w okresie wzrastania, szczególnie znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz ze środowisk zagrożonych społecznie;
  • integrowanie grup, środowisk, ruchów – z pełnym poszanowaniem ich tożsamości – na szczeblu ogólnopolskim i europejskim.
  • krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży jako ważnych czynników służących rozwojowi pełnej osobowości młodych;
  • propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim, opierających się na normie personalistycznej jako naczelnej zasadzie postępowania;
  • podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, turystyki dzieci i młodzieży na szczeblu krajowym i międzynarodowym;
  • wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne;
  • propagowanie idei wolontariatu w sporcie dzieci i młodzieży;
  • reprezentowanie członków SALOS RP wobec urzędów i instytucji centralnych, związków sportowych, stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów administracyjnych i gospodarczych w kraju i za granicą.